Zakres działalności BTIB - BAU TECHNIK Inżynieria Budowlana:

1. Pomoc w wyborze odpowiedniej nieruchomości do realizacji zamierzonej Inwestycji Budowlanej.
2. Uzyskanie decyzji o Warunkach Zabudowy lub odpowiedniego wypisu z Tekstu Planu Zagozpodarowania Przestrzennego.
3. Uzyskanie Warunków Technicznych od Gestorów Mediów ( woda- kanalizacja, energia elektryczna, gaz, energia cieplna)
4. Projektowanie obiektów budowlanych wraz z uzyskaniem Decyzji o Pozwoleniu na budowę.
5. Realizacja obiektów budowlanych, wybór wykonawców robót budowlano-instalacyjnych.
6. Formalne zakończenie procesu budowlanego z uzyskaniem Decyzji o Pozwolenie na użytkowanie.
7. Przekazanie obiektu do eksploatacji.
8. Okresowe przeglądy techniczne obiektów budowlanych zgodnie z wymogami Nadzoru Budowlanego.
9. Ekspertyzy i doradztwo techniczno-budowlane.
10. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
  10.1 Kierownictwo Budowy
  10.2 Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego
11. Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego.
12. Wykonywanie kosztorysów budowlanych.

Kadra techniczna BTIB posiada wymagane uprawnienia do realizacji powyższych zadań.